Kvkk || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

KVKK Aydınlatma Metni


ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI

(TÜM DOKUMA İPLİK TRİKOTAJ HAZIR GİYİM KONFEKSİYON VE DERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI)  

AYDINLATMA METNİ

      İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Öz İplik İş Sendikası üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Öz İplik Sendikası Genel Başkanlığı: Yücetepe Mah. Akdeniz Cad. No:19 Çankaya/ ANKARA Türkiye adresinde mukim Sendikayı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

 1. Veri Sorumlusu Ve İrtibat Kişisi:

      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; muhatap, üye, ziyaretçi, personel, yönetici vb. sıfatlarla paylaştığınız kişisel verileriniz; Öz İplik -İş Sendikası tüzel kişiliği tarafından sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişilere açıklanabilecek ve aşağıda belirtilen kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenebilecektir.

İrtibat adresi     : Yücetepe Mah. Akdeniz Cad. No:19 Çankaya/ ANKARA

E-posta adresi   :  oziplikis@oziplikis.org.tr

Telefon               :  +90 312 232 06 07

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Öz İplik İş Sendikası tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak kanuni yükümlülükler çerçevesinde Öz İplik İş Sendikası’nın aşağıda yer verilen sendikal faaliyetleri doğrultusunda işlenmektedir.

Öz iplik -İş Sendikasının faaliyetleri;

 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sendika Ve Konfederasyonların Denetim Esasları Ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Çalışma Mevzuatına İlişkin Diğer Kanun ve Yönetmelikler kapsamında Sendikamızın faaliyetlerinin icrası bakımından faaliyet alanı içerisinde yer alan tüm çalışmalara ilişkin olarak, Sendikamız Ana tüzüğünde yer alan Sendikanın Amacı, Yetkileri ve Çalışma Prensibine bağlı kalarak üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
 • İlgili mevzuat kapsamında sendikamız faaliyetlerinin icrası için öngörülen bilgileri elektronik veya kağıt ortamında işleme temel olacak şekilde saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Evrensel ilkeler, uluslararası çalışma norm ve standartları, Anayasa ve Tabii hukuk kuralları çerçevesinde üyelerimizin sendikal haklarını korumak,
 • Sendikamızın iç denetim sistemi kapsamında işleyişin güvenli bir şekilde takibini sağlamak,
 • Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına veya yargı organlarına başvurmak,
 • Sendikamızın örgütlenmiş olduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi imzalamak, toplu iş sözleşmesin bağıtlanması ve uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi amacıyla hukuki süreci yürütmek ve imzalanan bu toplu iş sözleşmesi ile düzenleme altına alınan hak ve menfaatleri gözetmek,
 • Sendikamızın örgütlü bulunduğu işyerlerinde yaşanan sorunların mevcudiyeti halinde gerekli görülen işyerleri ile görüşme yapmak ve koşulların iyileştirilmesi adına ilgili kurumlarla yazışma yapmak,
 • Üyelerin yazılı başvuruları üzerine temsilen,

a) Çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten, toplu iş sözleşmesinden doğan hususlarda dava açmak veya bu nedenle açılmış davayı takip etmek,

b) İş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında dava açmak veya bu nedenle açılmış davayı takip etmek,

c) Yargılama sırasında üyeliğin sona ermesi halinde, üyenin veya mirasçılarının yazılı onay vermesi halinde, üye veya mirasçıları temsilen açtığı davayı veya bunlara karşı açılmış davayı takip etmek,

 • Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde, her türlü hukuki iş ve işlemlerini yürüterek üyelerimizin haklarını korumak,
 • Uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,
 • Çalışanların mesleki bilgilerinin gelişmesi, tasarruf ve yatırımın artması, verimliliğin yükselmesi için kurs ve konferanslar düzenlemek,
 • Sendikamız tarafından düzenlenen seminer, toplantı, konferans gibi etkinliklere katılmak ve üyelerimizi bilgilendirmek,
 • Sendikamızın davet edildiği konferans, organizasyon, toplantı gibi etkinliklerde sendikamız üyelerini temsil etmek,
 • Üyeleri, mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamak, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek,
 • Üyelerin ve aile fertlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam seviyelerini yükseltmek için gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve işlettirmek,
 • Sendika üyelerinin talep ve şikâyetlerini tespit etmek, değerlendirmek ve çözüme ulaştırmak,
 • Sendikanın denetim faaliyetlerinin planlanması veya icrasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
 • Sendikamıza ait taşınmazların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamak,
 • Sendikamız tarafından yapılacak olan organizasyonların güvenliğini sağlamak, yapılan organizasyonlarla ilgili ilan ve bildirimde bulunmak,
 • İletişim ve bilgi teknolojileri gibi bilişim sisteminin alt yapısını oluşturmak, yönetmek ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
 • Radyo ve televizyon programları hazırlamak, basın ve yayın organları çıkartmak,
 • Sendika Üyelik ve Dayanışma aidatlarına yönelik ödemeleri takip etmek,
 • Muhasebe işlerini takip etmek,
 • Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan görevleri yapmak, diğer hak ve yetkileri kullanmak amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Öz iplik İş Sendikası tarafından toplanan kişisel verileriniz, Öz İplik İş Sendikası üyelerinin Sendika tüzüğünde yer alan maddeler kapsamında belirtilen yetki ve faaliyetlerini icra edebilmesi, kanunlarca ve sendika tüzüğünce belirtilen sendikal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yarışmalar, organizasyonlar gibi çeşitli etkinliklerin tertip edilebilmesi, ifa edilebilmesi ile bu kapsamda sendika üyelerine avantaj sağlamak amaçlarıyla, Sendika’nın hizmet aldığı kişi ve kuruluşlara, şirketlere, finans kuruluşlarına, iş birliği içerisinde olunan sendikalara, konfederasyonlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, yurt içinde ve/veya dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Öz İplik İş Sendikası tarafından;

 • E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • İlgili kişi tarafından yazılı veya şahsi olarak yapılan başvurular,
 • E-mail, ilgili internet siteleri, sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan elektronik başvurular,
 • Öz İplik İş Sendikası Genel Merkez, Şube Bölge ve İl Temsilcilikleri kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca, KVKK’ nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlanma Metninde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

5) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun  11. Maddesinde Sayılan Haklar

KVKK’ nun “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’ nun 11. Maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nun  7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurular, “oziplikis@oziplikis.org.tr” adresinde yer alan “Veri sahibi başvuru formu” doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

         Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını Öz iplik İş Sendikası Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Yücetepe Mah. Akdeniz Cad. No:19 Çankaya/ ANKARA” adresine gönderebilir.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

         Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Sendikamız Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan oziplikissendikasi@hs03.kep.tr adresine gönderebilir ya da tarafınıza ait, Sendikamıza daha önce bildirdiğiniz ve Sendikamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik Sendikamız tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla  iletebilirsiniz.

         Sendikamıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Hit: 3046


Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR